Ja, ik wil een verbod op hondenshows! Yes, I want a ban on dog shows!

Hondenshows zijn schadelijk voor het welzijn en de gezondheid van honden. De shows veroorzaken chronische stress, dragen bij aan inteelt, en stimuleren het fokken op extreme misvormingen. Winnaars van hondenshows zijn vaak verliezers op het gebied van gezondheid.

Lees hier de volledige petitietekst

Dog shows are detrimental to dog health and dog welfare. They cause chronic stress, contribute to inbreeding, and promote the breeding of extreme deformities. Winners at dog shows are often losers in terms of health.

Read the full petition text

Deze actie is afgelopen. Het is helaas niet meer mogelijk om tekenen.

Meer doen voor de honden?

Word donateur

10.274 mensen hebben getekend!

0
10.000

Stop hondenshows!

Hondenshows: een bron van ellende voor rashonden en hondenrassen!
Hondenshows zijn een ramp voor rashonden en hondenrassen. Ze stimuleren het fokken van zieke, misvormde dieren en dragen bij aan verkleining van de genenpool – met inteelt en erfelijke ziekten als gevolg.

Hondenshows zetten aan tot doorfokken met de grootste kneuzen
De showwinnaars zijn vaak de honden met de meest bizarre uiterlijke kenmerken, zoals extreem veel haar, platte neuzen, kromme poten en diepe rimpels. Juist deze honden zijn populair om verder mee te fokken. Een winnende reu is een zeer gewilde zaadverstrekker. Zo’n mannetje kan tientallen tot honderden nakomelingen verwekken binnen een genenpool die tóch al klein is.

Hondenshows vergroten dus het inteeltprobleem – waarmee ze fors bijdragen aan het ontstaan van erfelijke ziekten en degeneratie van de rassen. Ze stimuleren ook het bewust fokken op kwalen en ziekten, veel uiterlijke raskenmerken zijn symptomen van onderliggende kwalen. Naarmate er verder wordt doorgefokt met deze honden, worden de uiterlijke kenmerken extremer, en de genenpool kleiner. De rashonden (en de hondenrassen) worden dus steeds zieker!

Mismaaktheid en ziekten als raskenmerken
Zo is de bizarre situatie ontstaan dat mismaaktheid en ziekte bij veel rashonden behoren tot de raskenmerken. De rol van de rashondenshows hierin is groot. De shows zijn een stuwende kracht achter verboden fokpraktijken in de zin van artikel 3.4 Besluit houders van dieren: “Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.”

Hondenshows zijn uitermate stressvol voor honden
De shows zelf zijn een bron van stress voor de deelnemende honden. Ze zitten een groot deel van de dag vast in een kooi. Ze kunnen zich niet terugtrekken van de harde geluiden, de nabijheid van andere honden en de aanrakingen door vreemde mensen. Er wordt aan ze gefrunnikt, want ze moeten ‘mooi’ zijn. Ze moeten hun behoefte ophouden, want ze kunnen niet fatsoenlijk uitgelaten worden. Kortom: de honden staan bol van de stress.

Verbod op hondenshows
Dier&Recht eist een verbod op hondenshows! Deze evenementen spelen een cruciale rol bij het fokken van zieke honden, en de degeneratie van hondenrassen! En voor de deelnemende honden zijn ze een ramp.

Help de honden!
Vind jij ook dat er een einde moet komen aan de hondenshows? Teken nu de petitie en maak samen met ons een einde aan dit dieronvriendelijke fenomeen!

Stop dog shows

Dog shows: a disastrous spectacle for purebred dogs and dog breeds
Dog shows are a horrible ordeal for purebred dogs and dog breeds. Shows promote breeding with unhealthy, deformed animals and contribute to a reduced gene pool, with inbreeding and hereditary diseases as a result.

Dog shows encourage breeding with the biggest aberations
Dog shows are often won by dogs that have the most bizarre physical characteristics, such as extreme coats, flat noses, bowed legs and deep folds of skin. Incredibly, these animals are used for breeding. A champion male dog is in great demand for his sperm. One male can sire tens if not hundreds of offspring with a gene pool that is already concentrated as it is.

So dog shows aggravate the problem of inbreeding and as such are a significant factor in contributing to hereditary diseases and the degeneration of breeds. Shows also promote the deliberate breeding of ailments and diseases, because many breed characteristics are the manifestation of exactly that. And as these dogs are bred continually, the physical appearance becomes more extreme and the gene pool even smaller. So pedigree dogs (and dog breeds) are becoming increasingly unhealthy.

Deformity and illnesses as a breed standard                                
That means we are now faced with a bizarre situation - deformity and illness have actually become a breeding standard. The role of dog shows is considerable. In fact, shows are a driving force behind illegal breeding practices in the sense of Article 3.4 of the Dutch Animal Keepers Decree, “It is prohibited to breed companion animals in a manner that harms the health and welfare of the parent or its offspring.”

Dog shows are highly stressful to dogs
The shows itself are a source of stress for participating dogs. They are crated for a large part of the day. They are unable to retreat from loud noises, the proximity of other dogs, being touched by strangers. They are constantly primped because they have to look ‘their best’. They have to hold in their urine or stool because they cannot be exercised properly. In short: the dogs are completely stressed out – and there is nothing positive in return.

Ban on dog shows
Dier&Recht is demanding a ban on dog shows. These events play a significant role in breeding with unhealthy animals and in the degeneration of dog breeds. In the short-term, they are a nightmare for the participating dogs.

Help these dogs!
Do you agree that dog shows must not be allowed to exist? Sign the petition today and help us end this disastrous spectacle.

Campagnenieuws

De Zweedse Kennelclub (SKK) heeft een verregaande maatregel aangekondigd om het fokken van extreem kortsnuitige honden te stoppen. Vanaf 2020 zullen honden die vanwege ademhalingsproblemen worden gediskwalificeerd op een show ook een fokverbod opgelegd krijgen.

Lees verder...

Het draagvlak voor het verbieden van hondenshows groeit met de dag: ook Groningen ziet ze liever gaan dan komen.

Lees verder...

De Partij voor de Dieren stelde Kamervragen aan minister Schoutenover de geconstateerde misstanden op de World Dog Show.

Lees verder...

Dierenrecht.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Dier&Recht